«СЕН ҒЫЛЫМҒА БОЛСАҢ ЫНТЫҚ…» АТТЫ  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ                                                      ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫ

                    ҚҰРМЕТТІ ПЕДАГОГТЕР ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ ЖАСТАР!

ҚР Білім және ғылым министрлігінің ақпараттық қолдауымен № 5-18-2/482-И 09.02.2021 ж. хаты негізінде «Bilim-órkenieti» ұлттық-инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен «Үздік ғылыми жоба» аясында өткізілетін «СЕН ҒЫЛЫМҒА БОЛСАҢ ЫНТЫҚ…» атты республикалық ғылыми жобалар байқауының өтетіндігін хабарлаймыз!

Ғылыми жобалар байқауының мақсаты мен міндеті:                                                  — оқушылар мен студенттердің зерттеушілік, ғылыми ойлау қабілеттерін дамыту;

     — педагогтердің инновациялық әдістері мен шығармашылық әлеуетін қалыптастыру;

Байқауға республика көлеміндегі ЖОО-ның және колледждің оқытушылары мен мектеп мұғалімдері дарынды шәкірттерімен қатысу мүмкіндігіне ие!

БАЙҚАУДЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ ПЕДАГОГТЕРДІҢ АТТЕСТАЦИЯСЫНА ЖАРАМДЫ ҚҰЖАТ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

Байқау қатысушыларына «СЕН ҒЫЛЫМҒА БОЛСАҢ ЫНТЫҚ…» атты республикалық түрлі-түсті кітап жинағы, арнайы тағайындалған төсбелгісі, куәлік және І, ІІ, ІІІ дәрежелі республикалық диплом беріледі.

Байқауға қатысуға төмендегі бағыттар бойынша жұмыстар қабылданады:

  1. физика-математикалық (Бағыт: физика, математика, информатика, экономика);
  2. ғылыми-жаратылыстану (Бағыт: биология, химия, адам денсаулығы, қоршаған ортаны қорғау);
  3. лингвистикалық (Бағыт: әдебиеттану, тіл білімі);
  4. гуманитарлық (Бағыт: тарих, өлкетану, этномәдениеттану).

Қойылатын талаптар:

— мәтіні WORD; — шрифт Times New Roman 14;

— аралық интервал 1,5 мм. — сол жақ параметрі 3 см.

— оң жақ параметрі 1,5 см. — жоғары, төмен жағы 2 см.

— беттер нөмірленуі тиіс. Титул парағы:

— жұмыс жүзеге асырылған ұйымның аты;

— жұмыстың тақырыбы;

— бағыты (тарих, тұлға, туған ел, адамгершілік т.б.);

— орындаушы (тегі, аты, мектебі, сыныбы, қаласы);

— жұмыс жетекшісі (аты-жөні, жұмыс орны, қызметі);

— жұмыстың орындалған уақыты. Мазмұны:

— абстракт (аннотация), жұмыстың қысқаша мазмұны (200 сөзден артық емес);

— кіріспе, жұмыстың тиянақты сипаттамасы (2 беттен артық емес);

— негізгі бөлім, жеке тараулардан тұрады (15 беттен артық емес);

— қорытынды, жұмыстың негізінде жасалған нәтиже, ұсыныстар (1 беттен артық емес);

— пайдаланған әдебиеттер тізімі жұмыс соңында жалпы тізіммен беріледі;

— жұмыс арнайы дайындалған слайд арқылы қорғалады (берілетін уақыт 5-7 минут).

Байқау екі кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең іріктеу кезеңі сырттай өтеді. Бірінші кезең бойынша байқау материалдары электронды нұсқада қабылданады. Бірінші кезең бойынша барлық ғылыми жобалар іріктеліп, екінші кезеңге өткен жоба авторлары Нұр-Сұлтан қаласына шақырылады. Екінші кезеңге шақырылған жоба авторлары ғылыми жобаларын секциялар бойынша қорғаудан сынға түседі.

Екінші кезеңге келе алмаған жағдайда екінші кезеңнің шарттарын видеоролик түрінде жіберуге болады. Видеоролик көлемі 3-5 минуттан аспауы тиіс. Екінші кезең нәтижесі бойынша барлық қатысушылар мен жеңімпаздар жетекшілерімен бірге марапатталады. Байқау қатысушылары өзі және жетекшісі жайлы жазылған мәліметті ережедегі кесте үлгісі бойынша толтырып, ғылыми жобамен бірге 2021 жылдың шілде  айының 18-не дейін ruhany.jangiru.17@bk.ru электронды поштаға жіберуі тиіс.

Байқауға жұмыстар 3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінің бірін таңдап жіберілуі керек. Байқаудың марапаттау рәсімі 2021 жылы NUR- SULTAN қаласында Министрліктер үйінде, 14 кіреберіс, мәжіліс залында конференция түрінде өтеді.

Қорытынды конференция бағдарламасында елімізге белгілі тұлғалардың қолынан төсбелгі, «СЕН ҒЫЛЫМҒА БОЛСАҢ ЫНТЫҚ…» атты кітап жинағы табысталады. Кітапқа екінші кезеңге өткен барлық ғылыми жобалар енгізіледі. Ұйымдастыру алқасының сайты: Bilim-ork.kz, Инстаграм парақшасы: bilim_orkenietі.

Жоба туралы қосымша ақпаратты төменде көрсетілген телефондар арқылы ала аласыздар: WhatsApp: 8747-628-80-54, 8775-452-03-98

СҰРАНЫС БЕРУ ҮЛГІСІ

Қатысушының тегі, аты-жөні, лауазымы

Жетекшінің аты-жөні, лауазымы

 
Облыс, аудан, қала, село (ауыл) атауы  
Білім беру мекеменің атауы,  байқау атауы  
Телефоны, ұялы, е-mail

Автордың сапалы 3х4 фотосы

 

 

Республиканский конкурс научных проектов  «Если ты к науке близок…»

                      УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ!

При информационной поддержке Министерства образования и науки РК, на основании письма МОН РК № 5-18-2/482-И от 09.02.2021 года, при организации Национального инновационного научно-исследовательского центра «Bilim-órkenieti» сообщаем о проведении республиканского конкурса научных проектов «ЕСЛИ ТЫ К НАУКЕ БЛИЗОК…» в рамках республиканского проекта «Лучший проект года»!

Цель и задачи конкурса научных проектов:

— развитие способностей исследовательского, научного мышления учеников и студентов;

— формирование инновационных методов и творческого потенциала педагогов;

В конкурсе могут принять участие преподаватели вузов и колледжей и учителя школ по республике вместе с талантливыми учениками!

МАТЕРИАЛЫ КОНКУРСА БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГАМИ АТТЕСТАЦИИ.

Участникам конкурса будут вручены цветной республиканский сборник «ЕСЛИ ТЫ К НАУКЕ БЛИЗОК…», специально назначенный нагрудной знак, свидетельство и республиканский диплом І, ІІ, ІІІ степени.

К участию в конкурсе принимаются работы по нижеуказанным направлениям:

  1. физикоматематическое (направление: физика, математика, информатика, экономика);
  2. научное естествознание (направление: биология, химия, здоровье человека, охрана окружающей среды);
  3. лингвистическое (направление: литературоведение, языкознание);
  4. гуманитарное (направление: история, краеведение, этнокультурология).

Требования:

— текст WORD; — шрифт TimesNewRoman 14;

— межстрочный интервал 1,5 мм. – параметры слева 3 см.

— параметры справа 1,5 см. – верхнее, нижнее 2 см.

— нумерация страниц. Титульный лист:

— наименование организации, в которой была осуществлена работа;

— тема работы;

— направление (история, личность, родная страна, нравственность и др.);

— исполнитель (фамилия, имя, школа, класс, город);

— руководитель работы (Ф.И.О., место работы, должность);

— срок исполнения работы. Содержание:

— абстракт (аннотация), краткое содержание работы (не более 200 слов);

— введение, подробное описание работы (не более 2 страниц);

— основная часть, из отдельных разделов (не более 15 страниц);

— заключение, результаты на основе работы, предложения (не более 1 страницы);

— список использованной литературы указывается в конце работы общим списком;

— работа должна быть защищена специально подготовленным слайдом (отведенное время 5-7 минут).

Конкурс будет проведен в два этапа. Первый отборочный этап будет проведен заочно. На первом этапе материалы конкурса будут приниматься в электронной версии. По итогам первого этапа все научные проекты будут отобраны, авторы проектов, прошедших во второй этап, будут приглашены в город Нур-Султан.. Приглашенные на второй этап авторы научных проектов должны будут защитить свои проекты по секциям. В случае невозможности приехать на второй этап, можно выполнить условия второго этапа, отправив в виде видеоролика. Объем видеоролика не должен превышать 3-5 минут.По результатам второго этапа все участники и победители вместе с руководителями будут награждены. Участники конкурса должны заполнить сведения о себе и руководителе по образцу в таблице и вместе с научным проектом направить до 28 июня 2021 года на электронную почту ruhany.jangiru.17@bk.ru.

Работы на конкурс могут быть на одном из 3 языков (казахский, русский, английский). Церемония награждения конкурса состоится в 2021 году в городе NUR-SULTAN, по адресу Дом министерств, 14 подъезд, в актовом зале в виде конференции.

В программе заключительной конференции известные личности нашей страны вручать нагрудные знаки, сборники «ЕСЛИ ТЫ К НАУКЕ БЛИЗОК…». В книгу войдут все научные проекты, прошедшие во второй этап. Сайт организационной коллегии: Bilim-ork.kz, Инстаграм страничка: bilim_orkenietі.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по нижеуказанным телефонам: WhatsApp: 8747-628-80-54, 8775-452-03-98

 

ОБРАЗЕЦ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Ф.И.О. участника,  должность

Ф.И.О. руководителя, должность

 
Название области, района, города, села (ауыла)  
Наименование образовательного учреждения,  название конкурса  
Телефон, сотовый, е-mail

Качественное фото автора 3х4

 

 

ЖАУАП ҚАЛДЫРУ

Пікіріңізді енгізіңіз!
мұнда сіздің атыңызды енгізіңіз